ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นการเแลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จประเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี จังหวัดเชียงราย" ต่อมามีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย" โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน เริ่มเรียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โรงเรียนจึงขออนุญาติใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏเชียงราย 1 ปีการศึกษาและในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 ได้ขอเช่าอาคารคริสต์จักรภาคที่ 2 เชียงราย เป็นสถานที่เรียนและได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รูปแบบสหศึกษา พักนอนประจำ นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคริตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่เชียงราย , แพร่ , น่าน , พะเยา , เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , ลำปาง , ลำพูน

  • Template Demo Image
  • Template Demo Image
  • Template Demo Image
  • Template Demo Image
  • Template Demo Image

ตราสัญลักษณ์
ประจำโรงเรียน

สีและธงประจำโรงเรียน

ปรัชญา

ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”


คำขวัญ


รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสารงานพระราชดำริ