สถานที่ติดต่อ

 : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 : ที่อยู่ 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 : 053-174-552-3 โทรสาร (Fax) : 053-174-555