โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai


สาขาวิชา...

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาศิลปะ
 • สาขาวิชาพลานามัย
 • สาขาวิชาการงานอาชีพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ที่ตั้งของโรงเรียน...

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่..