บุคลากรกลุ่มครูผู้สอน

กลุ่มสาระ
 • นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
  ครู ชำนาญการ
  ฟิสิกส์
  • นายนรชัย ปัญโญ
   ครู ชำนาญการ
   การสอนฟิสิกส์
  • นายนวมินทร์ วงค์ไชย
   ครู ชำนาญการ
   สิ่งแวดล้อม
  • นางสาวสุณัฐชา โนจิตร
   ครู
   ฟิสิกส์
 • นางสาวนารีรัตน์ พิริยพันธุ์สกุล
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  การสอนเคมี
  • นางทองเพียร สิงห์ชัย
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การสอนวิทยาศาสตร์
  • นางอ้อยใจ วิชัยศิริ
   ครู ชำนาญการ
   การสอนเคมี
  • นางสุวรรณา ธิมา
   ครู
   เคมี
 • นางคุณากร จิตตางกูร
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  • นางกาญจนา คำจีนะ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   หลักสูตรและการสอน
  • นางยุวดี แสงทรงสิริ
   ครู
   ชีววิทยา
  • นายอเนก ไชยบุตร
   ครู
   ชีววิทยา
 • นายธวัฒน์ ก้างออนตา
  ครู ชำนาญการ
  วิทย์กายภาพชีวภาพ
 • นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  เกษตร
  • นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์
   ครู ชำนาญการ
   หลักสูตรและการสอน
 • นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์
  ครู ชำนาญการ
  หลักสูตรและการสอน
  • นายปรีชา หยีดน้อย
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นางมิษณา ภัคกิตติโสภณ
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายบุญเลิศ จรัส
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายกฤษฎา การหมั่น
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายแมนรักษ์ เปรมทอง
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นางพัชรินทร์ บุญยืน
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นางประภัสสร ทับทอง
   ครู
   คณิตศาสตร์
 • นายเกียรติไกร ทนันชัย
  ครู ชำนาญการ
  การบริหารการศึกษา
  • นายวราวุธ ใสวรรณ์
   ครู ชำนาญการ
   ดนตรีศึกษา
  • นางสาวจอมขวัญระพี ชราชิต
   ครู คศ.1
   นาฏศิลป์ไทย
 • ว่าที่ร.ต.สุรยุทธ ชำนาญยา
  ครู ชำนาญการ
  พลศึกษา
  • นายวิชย์สิทธิ์บุญ ยุรี
   ครู ชำนาญการ
   พลศึกษา
  • นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์
   ครู
   พลศึกษา
 • นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  เกษตรกรรม
  • นางสาวพัชรี คงพันธ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   บ้านและชุมชน
  • นายณัฐชนน ศรีเมือง
   ครู ชำนาญการ
   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • นางมนัสชนก ตามวงค์
  ครู ชำนาญการ
  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • นางสุนีย์ ยามี
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายชวลิต ธิจันดา
   ครู
   การบริหารการศึกษา
  • นายปรัชรัฏต์ ใจมา
   ครูพิเศษ
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  ภาษาอังกฤษ
  • นางสาวนวลสวาท จอมใจ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ภาษาอังกฤษ
  • นางกฤษณา จันต๊ะคาด
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ภาษาอังกฤษ
  • นางสาวพรนัชชา มาตา
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ภาษาอังกฤษ
  • นางพัชราภรณ์ อิ่นอานา
   ครู ชำนาญการ
   ภาษาอังกฤษ
  • นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์
   ครู
   ภาษาอังกฤษ
  • นางสาวสุรีรัตย์ จันทร์สกาว
   ครูผู้ช่วย
   ภาษาจีน
 • นางสายสมร ใจสืบ
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  บริหารการศึกษา
  • นางอรุณี ผ่องใส
   ครู
   บรรณารักษศาสตร์
 • นางบัวตูม ออนตะไคร้
  ครู ชำนาญการ
  ภาษาไทย
  • นางณัฐนันท์ ไพรัตน์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ภาษาไทย
  • นางนันทวรรณ สามคำ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ประถมศึกษา
  • นางสาวสรัญธร ปุกคำนวล
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ภาษาไทย
  • นางศิริพร ผลากอง
   ครู ชำนาญการ
   ภาษาไทย
  • นางธัญชิตา รัตนาธรรม
   ครู ชำนาญการ
   การบริหารการศึกษา
 • นางสายพิน วงษารัตน์
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  สังคมศึกษา
  • นายอุดม นามวงศ์
   ครู ชำนาญการ
   สังคมศึกษา
  • นายวิรัตน์ แก้วเป็ง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นายบรรจง อาทิตย์สาม
   ครู ชำนาญการ
   สังคมศึกษา
  • นายชัยนันท์ จินะพรม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   เทคโนโลยีการศึกษา
  • นายประชา วงค์ศรีดา
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นางมยุรี มูลสวัสดิ์
   ครู ชำนาญการ
   สังคมศึกษา
  • นางบุษบา ปัดภัย
   ครู ชำนาญการ
   การบริหารการศึกษา