คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2565 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์-ทำที่เชียงราย พรรณางานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ปี2565 คู่มือนักเรียนประจำปี 2565