คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2563 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์-ทำที่เชียงราย พรรณางานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ปี2563 ระเบียบการแต่งกายนักเรียนประจำปี 2563