รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
การใช้งบประมาณ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2563 การใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 1-3