ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง (1) ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง (2) ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง (3)