หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระเบียบการลาของข้าราชการ ระเบียบสำนักนายก-การลาของข้าราชการ2555 กรอบอัตรากำลังจากสบว คุณสมบัติและสมรรถนะบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคคล คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์-ทำที่เชียงราย กรอบอัตรากำลัง การแต่งตั้ง อกคศ.