อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา