การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วาระการประชุม(การมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร) ประกาศเจตนารมย์ การบริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ