กิจกรรม

ค่าย Design Thinking and Science Communication

งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมค่าย Design Thinking and Communication ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น นักนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป