ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

งานพยาบาล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่คณะทำงานฝ่ายพยาบาลและตัวแทนนักเรียนอาสาสมัครสาธารณะสุข ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียนรวม เพื่อให้ความรู้และสาธิตหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมจัดงาน Thailand-Japan Students ICT Fair 2022(TJ-SIF 2022) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากโรงพยาบาลโอเวอร์พรุ๊ค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย