กิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาโครงงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมสัมนาโครงงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาโครรงงานให้กับนักเรียน