กิจกรรม

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยลัย เชียงราย จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4 -5 กรกฎาคม 2563 โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ณ หอประชุมแคแสดสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนด้านต่าง ๆ และชี้แจงแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในระบบโรงเรียนประจำ เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนประจำตลอดจนสามารถพึ่งตนเองได้