ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการ socal Distancing ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม มีการประชุมโดยใช้ Video Conference การเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี