ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ " ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงนเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ในจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 กรกฎคม 2563 - 26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย