กิจกรรม

กิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

                  วันที่ 4 สิงหาคม 2563  ด.ช.จัตวา  คำวังพฤกษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และด.ช.พศวัต  อัศวสุคนธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ