กิจกรรม

กิจกรรมบรรยายความรู้ เรื่อง "การรู้เท่าทันสื่อ" บรรยายโดย อาจารย์กฤษณะ แสงจันทร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ เรื่อง "การรู้เท่าทันสื่อ" บรรยายโดย อาจารย์กฤษณะ แสงจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน เข้าร่วมกิจกรรม