ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คุณครูอรุณี ผ่องใส เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดดีเด่นจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตามที่ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้รับคัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี