ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย