ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา ห้องนอนสะอาด

นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มอบเกียรติบัตร "ห้องนอนสะอาด"ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูที่ปรึกษา การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล และช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียน