กิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียนเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก พร้อมนำทรายเทมีฟอสใส่ภาชนะนำขัง แจกให้ครูบุคลากร และนักเรียนภายในโรงเรียน