กิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจาก COVID-19

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจาก COVID-19 ในวันที่ 10 มกราคม 2564 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียนรวม โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ นายแพทย์วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี และนางสาวพัชรินทร์ คำแก่น พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งรองผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ครูงานอนามัยโรงเรียน ครูหอพัก และตัวแทนนักเรียนโครงการ อสมน. เข้าร่วมการอบรมและรับฟังการบรรยายในครั้งนี้