ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ให้การต้อนรับ นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียน ห้องปฏิบัติการ Fablab โรงอาหาร และอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรต