ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติศรีร่มเย็น วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้จัดการอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีพระวิทยากร พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ และคณะ บรรยายในหัวข้อ การเห็นคุณค่าของการได้ศึกษา การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจิตอาสา รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการโดยคุณมัม ลาโคนิค พร้อมทีมงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่่่งมีนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จำนวน 235 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้