กิจกรรม

กิจกรรม English-Chinese-Japanese Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรม English-Chinese-Japanese Camp ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย