ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ ร่วมกับสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง โดยประธานในพิธีเปิด คือ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผ่านทางออนไลน์ (Google Meet)