ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (CEFR)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. กลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (CEFR) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามที่โรงเรียนได้มีโครงการให้ครูผู้สอนได้ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อวัดระดับความรู้ แล้วนำผลมาพัฒนานักเรียนและตนเอง