ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน เรื่อง โครงการสร้างสภาพแวดล้อมในการบริหารสถานศึกษาและยกระดับสมรรถนะครู เพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลด้วย Google Education Transformation Framework

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น. กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน เรื่อง โครงการสร้างสภาพแวดล้อมในการบริหารสถานศึกษาและยกระดับสมรรถนะครู เพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลด้วย Google Education Transformation Framework ระหว่าง บริษัท The S Curve จำกัด กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ผ่านออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 4