ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะ ที่ได้มาติดตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 2 เพื่อติดตามข้อมูลด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและงบประมาณของโรงเรียน