ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA-based Test for School)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดสอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA-based Test for School) โดยสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์