กิจกรรม

กิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องสมุดจัดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 18.30 น. – 19.30 น. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมจัดกิจกรรม ณ หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย