กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดกิจกรรมค่าย “เด็กไทยยุคใหม่ สื่อสารสร้างสรรค์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดกิจกรรมค่าย “เด็กไทยยุคใหม่ สื่อสารสร้างสรรค์” วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 07.45-16.30 น. ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล เป็นวิทยากร