ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมเอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอบแบบ On-hand

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงรียนพร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำเอกสารการประกอบการเรียนการสอน ตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากสถานการ์ณโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอบแบบในรูปปกติได้ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอบแบบ On-hand ส่งให้นักเรียนและในวันที่ 17 - 28 พฤษาคม 2564 ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ต่อไป