ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2562 (วันไข้เลือดออกอาเซียน) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์วันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2562 และมอบทรายอะเบทให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และชุมชนต่อไป