กิจกรรม

เปิดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีการจัดงานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นางสาวผุสดี สมณา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพักเปิดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ม.1 ณ หอพักล้านนา 6 และ นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ม.4 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1 เพื่อเสริมสร้างในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาแบบพักประจำในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย