ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้นแบบจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

        โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งเป็นต้นแบบจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทย การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นำไปสู่การสร้างสำนึกในความเป็นไทยและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ (ขุนศึก 32) ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตริมกก จำนวน 270 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้