ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจ ATK ในสถานศึกษา

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้ารับการตรวจ ATK ในสถานศึกษาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหลังตึกอาคารอำนวยการ เป็นการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื่อโคโรน่า-2019 (COVID-19)ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ต่อไป