ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

คณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามการบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงออกแบบตกแต่งภายในของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในการประชุมดังกล่าว