กิจกรรม

การจัดงาน 10 ปี ความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ได้รับเกียรติจากสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดสดและการจัดงาน    10 ปี ความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น (10 Years of Cooperation of Japan to Princess Chulabhorn Science High Schools ) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 08.00-09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และเวลา10.00-11.00 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น หน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนของโรงเรียน Super Science High Schools และสถาบัน KOSEN  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีการบรรยายพิเศษจาก Professor Dr. Hiroshi Amano (ฮิโรชิ อามาโนะ) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิกส์ปี 2014 ผู้คิดค้น LED แสงสีน้ำเงิน รวมทั้งการนำเสนอผลความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น  และการนำเสนอผลความสำเร็จของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น