กิจกรรม

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความเมตา จากพระครูสุจิณเจติยานุการและคณะพระวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน ชีวิตประจำวันต่อไป