ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ตั้งอยู่ เลขที่ 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์ 0-5317-4551-4 โทรสาร 0-5317-4555

E-Mail: [email protected] website : www.pcccr.ac.th

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา

มีเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2536 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี จังหวัดเชียงราย " ต่อมามีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 2 ห้องเรียน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2537 ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โรงเรียนจึงขออนุญาตใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏเชียงราย 1 ปีการศึกษา และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 ได้ขอเช่าอาคารคริสต์จักรภาคที่ 2 เชียงราย เป็นสถานที่เรียน และได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ.2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แบบพักประจำ ต่อมาในปีการศึกษา 2550 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงทั่วประเทศได้ร่วมมือกับสำนักงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรก ที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัยนักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนำของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คนซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งนักเรียนจำนวน 288 คน โดยนอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการสอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้นๆ นอกจากนี้เพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล