เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

อัตลักษณ์ของนักเรียน : มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน

ปรัชญา : ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ “ คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา ”

คำขวัญ : รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

อักษรย่อ : จภ.ชร.

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงินแสด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นแคแสด