นโยบายการบริหาร

วิสัยทัศน์

องค์กรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ มุ่งพัฒนาสู่มิติสากล

พันธกิจ

1. จัดแหล่งเรียนรู้สู่ยุค ICT

2. สร้างเสริมคนดีมีจริยธรรม

3. ผู้นำด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจัย

4. สร้างเครือข่ายวิชาการ กิจกรรม และภาษา

5. มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

2. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

3. ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมและประเทศชาติ

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5. ผู้เรียนและครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล