แผนที่โรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ตั้งอยู่ เลขที่ 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์ 0-5317-4551-4 โทรสาร 0-5317-4555

E-Mail: [email protected] website : www.pcccr.ac.th

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา

มีเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน