คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

 • ดร.ต่อพันธ์ ทันดร
  ประธานกรรมการ
  • นายพัฒนา สิทธิสมบัติ
   กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   • นายรัชกฤช สถิรานนท์
    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   • นายสมลักษณ์ ปันติบุญ
    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • นายณรงค์ ลือชา
   กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
  • นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
   กรรมการ ผู้แทนครู
  • นางปภาดา สุวรรณหิตาทร
   กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
  • นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์
   กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น
   กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
  • พระรัตนมุนี
   กรรมการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
   • พระครูปราโมทย์ รัตนานุยุต
    กรรมการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  • ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย
   กรรมการและเลขานุการ