บุคลากรกลุ่มบริหาร

 • ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ดร.สุพจน์ ทาวงศ์
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
   • นางอ้อยใจ วิชัยศิริ
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
  • นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
   • นายวิรัตน์ แก้วเป็ง
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
  • นางสาวผุสดี สมณา
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก
   • นายประชา วงค์ศรีดา
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
  • นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
   • นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
   • นางสุนีย์ ยามี
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ