บุคลากรกลุ่มบริหาร

 • ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ดร.สุพจน์ ทาวงศ์
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก
   • นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
    หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  • นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
   • นางสุนีย์ ยามี
    หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
  • นางสาวผุสดี สมณา
   รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
   • นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
  • นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
   • นางอ้อยใจ วิชัยศิริ
    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ