บุคลากรกลุ่มบริหาร

 • ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  096-6916091
  • ดร.สุพจน์ ทาวงศ์
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
   081-7641474
   • นางอ้อยใจ วิชัยศิริ
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
    081-8859825
  • นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
   088-1371966
   • นายวิรัตน์ แก้วเป็ง
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
    089-8501799
  • นางสาวผุสดี สมณา
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก
   081-2880172
   • นายประชา วงค์ศรีดา
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
    091-0789445
  • นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
   081-0219306
   • นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
    089-2640025
   • นางสุนีย์ ยามี
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
    0895568055