บุคลากรกลุ่มบริหาร

 • ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  096-6916091

  • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

   • นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
    081-8859825

  • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

   • ว่าที่ ร.ต.สาธิต ธรรมขันทา
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
    083-2024604
  • นางสาวผุสดี สมณา
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก
   081-2880172
   • นายประชา วงค์ศรีดา
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
    091-0789445

  • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

   • นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
    089-2640025
   • นางสุนีย์ ยามี
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
    0895568055