บุคลากรกลุ่มครูผู้สอน

กลุ่มสาระ
 • นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
  ครู ชำนาญการ
  หัวหน้าสาขาฟิสิกส์
  • นายนวมินทร์ วงค์ไชย
   ครู ชำนาญการ
   ฟิสิกส์
  • นางสาวสุณัฐชา โนจิตร
   ครู ชำนาญการ
   ฟิสิกส์
 • นางทองเพียร สิงห์ชัย
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าสาขาเคมี
  • นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร
   ครู ชำนาญการ
   เคมี
  • นางสุวรรณา ธิมา
   ครู ชำนาญการ
   เคมี
  • นายธีรพัฒน์ ขันใจ
   ครู ผู้ช่วย
   เคมี
 • นางคุณากร จิตตางกูร
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าสาขาชีววิทยา
  • นางกาญจนา คำจีนะ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ชีววิทยา
  • นางยุวดี แสงทรงสิริ
   ครู ชำนาญการ
   ชีววิทยา
  • นายอเนก ไชยบุตร
   ครู ชำนาญการ
   ชีววิทยา
  • นายจิรวัฒน์ วโรภาษ
   ครู ผู้ช่วย
   ชีววิทยา
 • นายธวัฒน์ ก้างออนตา
  ครู ชำนาญการ
  วิทย์กายภาพชีวภาพ
 • นายธวัฒน์ ก้างออนตา
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • นายนรชัย ปัญโญ
   ครู ชำนาญการ
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • นายอุดร ฮ่องลึก
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • นายปรีชา หยีดน้อย
  ครู ชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • นายแมนรักษ์ เปรมทอง
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายบุญเลิศ จรัส
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   คณิตศาสตร์
  • นางพัชรินทร์ บุญยืน
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นางสาวมินษนา ภัคกิติโสภณ
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นางประภัสสร ทับทอง
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายก่อเกียรติ ศิจิตต์
   ครู
   คณิตศาสตร์
  • นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา
   ครู ชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
 • นายเกียรติไกร ทนันชัย
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
  • นายวราวุธ ใสวรรณ์
   ครู ชำนาญการ
   ดนตรีศึกษา
  • นางสาวจอมขวัญระพี ชราชิต
   ครู คศ.1
   นาฏศิลป์ไทย
 • นายวิชย์สิทธิ์บุญ ยุรี
  ครู ชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  • ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชำนาญยา
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สุขศึกษาฯ
  • นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์
   ครู ชำนาญการ
   สุขศึกษาฯ
 • นายณัฐชนน ศรีเมือง
  ครู ชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
  • นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การงานอาชีพ
  • นางสาวพัชรี คงพันธ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การงานอาชีพ
 • นางมนัสชนก ตามวงค์
  ครู ชำนาญการ
  หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์
  • นางสุนีย์ ยามี
   ครู ชำนาญการ
   คอมพิวเตอร์
 • นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • นางกฤษณา จันต๊ะคาด
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวนวลสวาท จอมใจ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางพัชราภรณ์ อิ่นอานา
   ครู ชำนาญการ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์
   ครู
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวสุรีรัตย์ จันทร์สกาว
   ครู
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางคะนึงนิจ พลตรี
   ครู ชำนาญการ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวจิณณ์ณิตา พงศ์จักรธนโชติ
   ครู ชำนาญการ
   ภาษาต่างประเทศ
 • นางสายสมร ใจสืบ
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียน
  • นางอรุณี ผ่องใส
   ครู ชำนาญการ
   บรรณารักษศาสตร์
 • นางสาวสรัญธร ปุกคำนวล
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
  • นางบัวตูม ออนตะไคร้
   ครู ชำนาญการ
   ภาษาไทย
  • นางธัญชิตา รัตนาธรรม
   ครู ชำนาญการ
   ภาษาไทย
  • นางศิริพร ลิมปิวรรณ
   ครู ชำนาญการ
   ภาษาไทย
 • นางบุษบา ปัดภัย
  ครู ชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  • นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
   ครู ชำนาญการ
   สังคมศึกษา
  • นางสายพิน วงษารัตน์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นายชัยนันท์ จินะพรม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นางมยุรี มูลสวัสดิ์
   ครู ชำนาญการ
   สังคมศึกษา
  • นายบรรจง อาทิตย์สาม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นายวิรัตน์ แก้วเป็ง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นายประชา วงค์ศรีดา
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา