บุคลากรกลุ่มครูผู้สอน

กลุ่มสาระ
 • นางพัชรินทร์ บุญยืน
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
   ครูชำนาญการพิเศษ
   คณิตศาสตร์
  • นางประภัสสร ทับทอง
   ครูชำนาญการพิเศษ
   คณิตศาสตร์
  • นายบุญเลิศ จรัส
   ครูชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายแมนรักษ์ เปรมทอง
   ครูชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์
   ครูชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา
   ครูชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายก่อเกียรติ ศิจิตต์
   ครูชำนาญการ
   คณิตศาสตร์
  • นายสิทธิพงศ์ วงษา
   ครูชำนาญการพิเศษ
   คณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าสาขาฟิสิกส์
  • นายนวมินทร์ วงค์ไชย
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ฟิสิกส์
  • นางสาวทัศยากร คำลือชา
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ฟิสิกส์
  • นางสาวสุณัฐชา โนจิตร
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ฟิสิกส์
  • นางสาวสุธารัตน์ คำราช
   ครูผู้ช่วย
   ฟิสิกส์
 • นางทองเพียร สิงห์ชัย
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าสาขาเคมี
  • นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร
   ครูชำนาญการ
   เคมี
  • นายธีรพัฒน์ ขันใจ
   ครู
   เคมี
 • นางกาญจนา คำจีนะ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าสาขาชีววิทยา
  • นางยุวดี แสงทรงสิริ
   ครูชำนาญการ
   ชีววิทยา
  • นายจิรวัฒน์ วโรภาษ
   ครู
   ชีววิทยา
 • นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • นายเอกอุดร วรธนวุฒิ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • นางสาวมาลัย อินเทพ
   ครูชำนาญการ
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • นางมนัสชนก ตามวงค์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • นางสุนีย์ ยามี
   ครูชำนาญการพิเศษ
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ว่าที่ ร.ต.สาธิต ธรรมขันทา
   ครูชำนาญการ
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นายเกียรติไกร ทนันชัย
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
  • นายวราวุธ ใสวรรณ์
   ครู ชำนาญการ
   ดนตรีศึกษา
  • นางสาวจอมขวัญระพี ชราชิต
   ครู
   นาฏศิลป์ไทย
  • นางสายสมร ใจสืบ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   งานพัฒนาผู้เรียน
 • นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์
  ครูชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  • นายโกศล คำเงิน
   ครูชำนาญการพิเศษ
   สุขศึกษาฯ
  • นางสาวเบญจามินญ์ จินตรารักษ์
   ครูผู้ช่วย
   สุขศึกษาฯ
  • นางสาวนิภาวรรณ มหาไม้
   ครูผู้ช่วย
   สุขศึกษาฯ
 • นายณัฐชนน ศรีเมือง
  ครู ชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
  • นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การงานอาชีพ
  • นางสาวพัชรี คงพันธ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   การงานอาชีพ
 • นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
  ครู ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • นางกฤษณา จันต๊ะคาด
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวนวลสวาท จอมใจ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางคะนึงนิจ พลตรี
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์สกาว
   ครูชำนาญการ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวจิณณ์ณิตา พงศ์จักรธนโชติ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวพิมพวรรณ กันทะเขียว
   ครูผู้ช่วย
   ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวรัษฎาพร ฐานนะกอง
   ครูผู้ช่วย
   ภาษาต่างประเทศ
 • นางสาวพรรณิกา มาดี
  ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
  • นางบัวตูม ออนตะไคร้
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ภาษาไทย
  • นางอรุณี ผ่องใส
   ครูชำนาญการพิเศษ
   ภาษาไทย/งานห้องสมุด
  • นางสาวทัศวรรณ วงศ์บุญมา
   ครูชำนาญการ
   ภาษาไทย
  • นายศุภเกียรติ กุศล
   ครู
   ภาษาไทย
 • นายวิรัตน์ แก้วเป็ง
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  • นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
   ครูชำนาญการ
   สังคมศึกษา
  • นายประชา วงค์ศรีดา
   ครูชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นางมยุรี มูลสวัสดิ์
   ครูชำนาญการ
   สังคมศึกษา
  • นายบรรจง อาทิตย์สาม
   ครูชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา
  • นางบุษบา ปัดภัย
   ครูชำนาญการพิเศษ
   สังคมศึกษา