บุคลากรกลุ่มปฏิบัติการ

ภาระหน้าที่
 • นางสาวจุฑามาศ วงศ์ชัย
  พนักงานราชการ
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวณัฐสิรี สายฟ้ายก
  พนักงานราชการ
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางวราภรณ์ แบ่งดี
  พนักงานราชการ
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวศรัญญา แสนแพง
  พนักงานราชการ
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวพัชรีญา ส่งแสง
  พนักงานราชการ
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวปรียาพร สอนกำเนิด
  พนักงานราชการ
  ครูผู้สอนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวชลิตา ชาญชมภู
  ครูอัตราจ้าง
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวพิมพาภรณ์ บุญสง่า
  ครูอัตราจ้าง
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวธิดารัตน์ อนุพงศานุกูล
  ครูอัตราจ้าง
  ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)
  นายณัฐดนัย ยากมฆ
  ครูอัตราจ้าง
  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
  นายเอกลักษณ์ อิ่นธิ
  ครูอัตราจ้าง
  ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา
 • นายเอกพล จันทนะ
  ครูหอพัก
  ประธานหอพัก/ครูหอพักประจำหอพัก4
   • นางสาวมนทิชา โสนนิล
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก1
    นางสาวมัตติกา แก้วข้าว
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก1
   • นางสาวฤทัยรัตน์ สมเป็ง
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก2
    นางสาวรัตน์ดาวรรณ ปิงสุแสง
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก2
    นางสาวกวินทิพย์ วิลัย
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก2
   • นางสาวกรรณิการ์ ลือชัย
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก3
    นางสาวนฤมล ทะระมา
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก3
   • นายขจรพัชร์ หนูแก้ว
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก4
    นายภูมิพัฒน์ สืบคำเปียง
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก4
   • นายรุ่งโรจน์ กันธิยะ
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก5
    นายธีระนัย จันทร์สุข
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก5
    นายชิษณุพงศ์ กรรณิกา
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก5
   • นางสาววิภาณี ชุมภูรัตน์
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก6
    นางสาววัชรินทร์ ทำทอง
    ครูหอพัก
    ครูหอพักประจำหอพัก6
 • นางเจกิตาน์ ทองสุข
  เจ้าหน้าที่งานบุคคล
  • นางสาวอรวรรณ อัคนิบุตร
   เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
  • นางสาวลลิลฑิกา รินสินจ้อย
   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
  • นางน้ำผึ้ง ตอนะรักษ์
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวศุภพิชญ์ ขุนคิ้ม
   เจ้าหน้าที่วิชาการ
  • ว่าที่ ร.ต.นฤพล ทองสุข
   เจ้าหน้าที่โภชนาการ
  • นายณัฐธศภัทร พินิจ
   เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
  • นายเอกพล หน่อแก้ว
   เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
  • นายภูริภัทร ใจมา
   เจ้าหน้าที่อัดสำเนา
  • นางสาววันทนีย์ มะโนวรรณ์
   เจ้าหน้าที่การเงิน
   นางสาวภัทนีญาวรรณ พันธ์พิบูลย์
   เจ้าหน้าที่การเงิน
  • นางมลทิชา อะทะสุวรรณ์
   เจ้าหน้าที่พัสดุ
   นางสาวธรรมสรณ์ สิทธิสมบัติ
   เจ้าหน้าที่พัสดุ
   นายศรายุทธ เรือนสังข์
   เจ้าหน้าที่พัสดุ
  • นางสาวรสสุคนธ์ เขื่อนทา
   ครูพยาบาล
   นายกรรณ ธนะวงศ์
   เจ้าหน้าที่พยาบาล
  • นายเวชยันต์ รัตนพงศ์สกุล
   เจ้าหน้าที่ Factory Lab