วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ


พันธกิจ (Mission)

๑. จักการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

๒. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสากล

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ

๔. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ ๒๑

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน

๖. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

๘. พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในรูปแบบโรงเรียนประจำเป้าประสงค์ (Goal)

๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

๒. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในนานาชาติ

๓. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น

๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

๗. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับของทุกภาพส่วน

๘. นักเรียนในรูปแบบโรงเรียนประจำมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในระดับเดียวกันกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ